Zaznacz stronę

Radomski Bank Żywności ogłasza nabór ofert na trenerów

07.06. 2022r |

Bank Żywności w Radomiu ogłasza nabór ofert w trybie rozeznania rynku na trenerów w zakresie działań towarzyszących w formie spotkań edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2021.

W związku z realizacją POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Radomiu poszukuje trenerów do realizacji tematycznych spotkań edukacyjnych o charakterze włączenia społecznego w zakresie działań towarzyszących o  następującej tematyce:

 • kulinarne spotkania edukacyjne dla różnych grup wiekowych, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych oraz produktów lokalnych i sezonowych. Celem spotkań będzie nauka praktycznych umiejętności dotyczących gotowania, przetwarzania, przechowywania żywności oraz nauka zasad prawidłowego odżywiania.
 • edukacyjne spotkania tematyczne z zakresu dietetyki i żywienia dla różnych grup wiekowych, przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności, dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety, a także uświadamiające rolę posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych.
 • spotkania tematyczne dotyczące edukacji ekonomicznej dla różnych grup wiekowych – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
 • spotkania edukacyjne, poświęcone niemarnowania żywności

Oferta obejmuje przygotowanie scenariusza edukacyjnego spotkania tematycznego oraz jego przeprowadzenie aktywnymi metodami w miejscu wskazanym przez organizatora. Działania będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego.                                  Czas realizacji spotkań edukacyjnych: czerwiec – wrzesień 2022. Podczas organizowania i przeprowadzania spotkań obowiązują aktualne Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2:

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań edukacyjnych/warsztatów kulinarnych, żywieniowych i/lub ekonomicznych,
 • umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
 • komunikatywność,
 • chęć zaangażowania się w realizację misji Banku Żywności.

Kryteria oceny ofert: cena i posiadane doświadczenie/kwalifikacje trenera.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

W przypadku firmy (jednoosobowa działalność gospodarcza) umowa w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą lub umowa zlecenia.
Osoby / Firmy aplikujące zobowiązują się spełniać wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021.

Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie lub scany dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, w tym konieczne doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu włączenia społecznego
 • informacje o proponowanej cenie brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania szkoleniowego  (zajęcia z beneficjentami POPŻ Podprogram 2021) z dojazdem w obrębie subregionu radomskiego
 • w przypadku osoby prywatnej CV powinno zawierać klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z aktualnym ustawodawstwem.

Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2022r. do godziny 13:00

pocztą elektroniczną na adres: rbz@wp.pl, pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:  Radomski Bank Żywności ,

 1. Limanowskiego 134, 26-600 Radom. lub osobiście.