Zaznacz stronę

Radomski Bank Żywności ogłasza nabór ofert na trenerów

Radomski Bank Żywności ogłasza nabór ofert na trenerów

 

Bank Żywności w Radomiu ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2019 w trybie rozeznania rynku.

W związku z realizacją POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Radomiu poszukuje trenerów do realizacji warsztatów praktycznych o charakterze włączenia społecznego w zakresie działań towarzyszących, o  następującej tematyce:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych oraz produktów lokalnych i sezonowych. Celem warsztatów będzie nauka praktycznych umiejętności dotyczących gotowania, przetwarzania, przechowywania żywności oraz nauka zasad prawidłowego odżywiania.
 • warsztaty dietetyczno-żywieniowe dla różnych grup wiekowych przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych.
 • warsztaty edukacji ekonomicznej dla różnych grup wiekowych – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
 • edukacja w zakresie niemarnowania żywności

Oferta obejmuje: Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich przeprowadzenie aktywnymi metodami w miejscu wskazanym przez organizatora. Działania będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Czas realizacji warsztatów: luty – czerwiec 2020.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, żywieniowych i/lub ekonomicznych,
 • umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
 • komunikatywność,
 • chęć zaangażowania się w realizację misji Banku Żywności.

Kryteria oceny ofert: cena i posiadane doświadczenie/kwalifikacje trenera.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

W przypadku firmy (jednoosobowa działalność gospodarcza) umowa w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą lub umowa zlecenia.
Osoby / Firmy aplikujące zobowiązują się spełniać wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019.

Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie lub scany dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, w tym konieczne doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu włączenia społecznego
 • informacje o proponowanej cenie brutto za 8 godzinny blok szkoleniowy  (zajęcia z beneficjentami POPŻ Podprogram-2019) z dojazdem w obrębie subregionu radomskiego
 • w przypadku osoby prywatnej CV powinno zawierać klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z aktualnym ustawodawstwem.

Ofertę należy złożyć do dnia 31.01.2020r. pocztą elektroniczną na adres: rbz@wp.pl, osobiście, lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:                       

Radomski Bank Żywności , ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom.

 

 

Radomski Bank Żywności ogłasza nabór ofert na realizację usługi transportowej

Nabór ofert na realizację usługi transportowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 20120

Podprogram 2019

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności z siedzibą w Radomiu ogłasza nabór ofert w trybie rozeznania rynku na transport artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019.W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach środków dostępnych w
Podprogramie 2019, Radomski Bank Żywności  z siedzibą w Radomiu, ul. Kościelna 5, 26-604 Radom NIP: 948-21-90-267,   KRS 0000086892 poszukuje realizatorów transportu żywności.

Transport ma się odbywać z Magazynu Żywności Radomskiego Banku Żywności, znajdującego się w Radomiu pod adresem 26-612 Radom, ul. Bolesława Limanowskiego 134 do następujących miejscowości woj. mazowieckiego:

 • W obrębie granic administracyjnych Miasta Radomia
 • Iłża
 • Kozienice
 • Lipsko
 • Zwoleń
 • Białobrzegi
 • Pionki Miasto
 • Szydłowiec
 • Borkowice, pow. przysuski
 • Gielniów, pow. przysuski
 • Wieniawa, pow. przysuski
 • Policzna, pow. zwoleński
 • Przyłęk, pow. zwoleński
 • Kazanów, pow. zwoleński
 • Tczów, pow. zwoleński
 • Jastrząb / Gąsawy Rządowe, pow. szydłowiecki
 • Mirów Stary, pow. szydłowiecki
 • Orońsko, pow. szydłowiecki
 • Rusinów, pow. przysuski
 • Odrzywół, pow. przysuski
 • Sieciechów, pow. kozienicki
 • Gniewoszów, pow. kozinicki
 • Garbatka-Letnisko, pow. kozienicki
 • Odechów, Gm. Skaryszew, pow. radomski
 • Jedlińsk, pow. radomski
 • Jastrzębia, pow. radomski
 • Wierzbica, pow. radomski
 • Jedlnia- Letnisko, pow. radomski
 • Kowala, pow. radomski
 • Chotcza, pow. lipski
 • Solec n/Wisłą, pow. lipski
 • Sienno, pow. lipski

Oferta obejmuje:

 1. Załadunek żywności w Magazynie Radomskiego Banku Żywności w Radomiu,
 2. Bolesława Limanowskiego 134, 26-612 Radom.
 3. Transport Żywności z Banku Żywności do wskazanego Odbiorcy.
 4. Rozładunek transportu z Żywnością u Odbiorcy – miejsce wskazane przez Odbiorcę.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na ww. trasach

Okres realizacji grudzień 2018 – czerwiec 2019

Przedmiotem oferty jest wycena kosztów transportu dla przewozu żywności w ilościach:

–  do 3,5 tony

–  do 7 ton

– do 24 ton

W ofercie prosimy zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie realizowany transport.

Przy składaniu oferty należy podać:

 • Nazwę i dane Firmy/realizatora usługi.
 • Wycenę na podstawie tzw. Opłaty frachtowej, na wyszczególnionych trasach.
 • Dane osoby do kontaktów (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon)

Oferty można składać osobiście u Zmawiającego w:

– siedzibie Radomskiego Banku Żywności (26-604 Radom, ul. Kościelna 5)

– w Biurze Radomskiego Banku Żywności (26-612 Radom, ul. Bolesława

Limanowskiego 134

– lub pocztą elektroniczną na adres: rbz@wp.pl lub krzysok22@wp.pl

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020r. do godziny 16.00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.