Zaznacz stronę

Pogram POPŻ 2014-2020 - Cele programu

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 jest dotarcie z pomocą w postaci paczki żywnościowej do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce, na zasadach określonych szczegółowo poniżej.
Prócz wsparcia w postaci paczki żywnościowej, w organizacjach bezpośrednio dystrybuujących żywność do osób najbardziej potrzebujących, osoby uczestniczące w Programie mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego, obejmujących różne wspólne inicjatywy i działania integrujące na rzecz społeczności lokalnej, działania wspierające w wychodzeniu z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji, informowanie o miejscach, w których można skorzystać ze specjalistycznych form wsparcia – w zależności od potrzeb i specyfiki danego regionu oraz działań realizowanych w danej organizacji.
W Radomskim Banku Żywności, działania towarzyszące będą obejmowały m.in. :

 • Akcję informacyjną o programie i warunkach uzyskania pomocy żywnościowej.
 • Udział w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności z innych źródeł niż POPŻ.
 • Współpracę z OPS-ami ; wzajemna wymiana informacji na temat Programu i podopiecznych; współudział w procesie kwalifikacji beneficjentów.
 • Włączanie beneficjentów pomocy żywnościowej w działania Banku Żywności w charakterze wolontariuszy.
 • Aktywizację beneficjentów poprzez zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
 • Grupy wsparcia i poradnictwo dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie efektywności pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Paczka żywnościowa obejmuje zestaw 5 rodzajów artykułów spożywczych z 5 grup towarowych:

 • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe,
 • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe,
 • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe,
 • olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe,
 • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe,

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.: