Zaznacz stronę

Radomski Bank Żywności ogłasza nabór ofert na trenerów

Bank Żywności w Radomiu ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018 w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Radomiu poszukuje trenerów do realizacji warsztatów praktycznych o charakterze włączenia społecznego w zakresie działań towarzyszących, o  następującej tematyce:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych oraz produktów lokalnych i sezonowych. Celem warsztatów będzie nauka praktycznych umiejętności dotyczących gotowania, przetwarzania, przechowywania żywności oraz nauka zasad prawidłowego odżywiania.
 • warsztaty dietetyczno-żywieniowe dla różnych grup wiekowych przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych.
 • warsztaty edukacji ekonomicznej dla różnych grup wiekowych – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
 • edukacja w zakresie niemarnowania żywności

Oferta obejmuje: Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich przeprowadzenie aktywnymi metodami w miejscu wskazanym przez organizatora. Działania będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Czas realizacji warsztatów listopad 2018 – maj 2019.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, żywieniowych i/lub ekonomicznych,
 • umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
 • komunikatywność,
 • chęć zaangażowania się w realizację misji Banku Żywności.

Kryteria oceny ofert: cena i posiadane doświadczenie/kwalifikacje trenera.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

W przypadku firmy (jednoosobowa działalność gospodarcza) umowa w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą lub umowa zlecenia.
Osoby / Firmy aplikujące zobowiązują się spełniać wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w podprogramie 2018.

Link do wytycznych: https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-podprogramow

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie lub scany dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, w tym konieczne doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu włączenia społecznego
 • informacje o proponowanej cenie brutto za 4,5 godzinny blok szkoleniowy  (zajęcia z beneficjentami POPŻ Podprogram-2018) z dojazdem w obrębie subregionu radomskiego
 • w przypadku osoby prywatnej CV powinno zawierać klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z aktualnym ustawodawstwem.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2018r. pocztą elektroniczną na adres: rbz@wp.pl, osobiście, lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:                                         Radomski Bank Żywności , ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom.