Zaznacz stronę

Federacja Banków

Federacja Polskich Banków Żywności powstała jako związek stowarzyszeń 27 czerwca 1997 w Krakowie podczas zebrania założycielskiego z udziałem przedstawicieli banków żywności z Warszawy, Jawora, Krakowa i Konina. Obecnie w jej skład wchodzi 13 członków. Cel Federacji jest zbieżny z celem tworzących ją banków: przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia.

Władze statutowe Federacji Polskich Banków Żywności – Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są co cztery lata w trakcie Walnego Zebrania z udziałem przedstawicieli wszystkich członków Federacji. Ponadto każdego roku Walne Zebranie udziela tym organom absolutorium za działalność w roku poprzednim. W ramach Federacji działają komisje problemowe powoływane przez Zarząd: komisja do spraw dystrybucji i magazynowania, do spraw zaopatrzenia oraz do spraw komunikacji. Działalnością Federacji kieruje Zarząd. Bieżącą obsługę działań Federacji zapewnia jej stałe biuro.

Misja banków żywności od początku uzyskała aprobatę środowisk lokalnych i instytucji centralnych. Ich działalność jest efektem współdziałania organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz administracji rządowej w rozwiązywaniu problemu ubóstwa, niedożywienia i marnotrawstwa żywności. W 2001 roku Federacja otrzymała Nagrodę Główną Pro Publico Bono. Kapituła nagrody dla najlepszej inicjatywy obywatelskiej dostrzegła w działalności banków żywności specyfikę łączenia współpracy trzech sektorów; publicznego, biznesowego i pozarządowego dla dobra niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

 

W 2001 roku banki – członkowie Federacji Polskich Banków Żywności udzieliły systematycznej pomocy żywnościowej ponad 900 organizacjom i instytucjom wspierając tym samym żywnością około 130 000 osób. Łącznie w 2001 r. rozdały prawie 2 700 ton artykułów spożywczych, co wedle standardów Europejskiej Federacji Banków Żywności stanowi ekwiwalent blisko 5,4 milionów posiłków. Oznacza to, iż każdego dnia prawie 15 tysięcy osób spożywało posiłek przygotowany z artykułów spożywczych dostarczonych przez bank żywności. Jednym z najważniejszych zadań Federacji jest zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu personelu, funkcjonowania standardów europejskich w prowadzonej przez banki żywności działalności statutowej, unifikacja norm i metod działania. Dużą wagę przywiązuje się do szkolenia pracowników etatowych i wolontariuszy banków żywności.

Ciągłe doskonalenie umiejętności kontaktów z producentami żywności oraz z kierownictwem placówek handlowych, a także poznawanie sposobów i form pozyskiwania żywności, jak i jej rozdział wśród potrzebujących jest realizowane w organizowanych przez Federację co kwartalnych szkoleniach dla liderów i specjalistów podstawowych działów: zarządzanie, pozyskiwanie żywności, dystrybucja, komunikacja i administracja oraz okresowych spotkaniach instruktażowych. Federacja w ramach pomocy dla nowo utworzonych banków żywności prowadzi również szkolenia dla ich liderów.

Odbywają się one w ramach szkoleń organizowanych dla członków Federacji, co stwarza okazję do wymiany doświadczeń. Ma to ogromne znaczenie w przypadku analizy szczegółów organizacyjnych, technicznych i finansowych działalności banków. Szkolenia odbywają się za każdym razem w innym miejscu, korzystając z zaplecza organizacyjnego poszczególnych banków żywności. Ten system pozwala bankom-gospodarzom na prezentację swojego dorobku, swoistych form działania, zaś uczestnikom szkolenia na porównanie warunków prowadzonej działalności i zapoznanie się z nowatorskimi rozwiązaniami.