Zaznacz stronę

Informacje ogólne

Informacje ogólne

 

Podprogram 2016 – czas realizacji: od 01-04-2016 do 15-07-2017

26 sierpnia b.r. Radomski Bank Żywności, wraz z pierwszą dostawą żywności, rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE. Pozostałe 15% środków pochodzi z budżetu krajowego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Bank Żywności w Radomiu nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej z terenu byłego województwa, a obejmującego powiaty: radomski grodzki, radomski ziemski, grójecki, kozienicki, białobrzeski, lipski, zwoleński, szydłowiecki i przysuski. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia – aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (951 zł – dla osoby samotnej, 771 zł – na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w lokalnej organizacji partnerskiej, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.

Organizacje wydające żywność mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

UWAGA !!!

ZMIANY W KRYTERIUM DOCHODOWYM

Od 2017 r. nastąpiło podwyższenie wysokości kryterium dochodowego, kwalifikującego osoby do korzystania z Programu, w związku z czym więcej osób może otrzymać pomoc żywnościową. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951,00 zł) oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771,00 zł). Progi wzrosły do 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150% obowiązywało od początku realizacji POPŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

Kto może przystąpić do współpracy z Radomskim Bankiem Żywności w ramach Podprogramu 2016 (OPL):

 • organizacje pozarządowe (zarówno współpracujące już z nami, jak i nowe instytucje),
 • Ośrodki Pomocy Społecznej – w sytuacji gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej organizacji spełniającej kryteria PO PŻ i która mogłaby zająć się realizacją Programu (wymagane wspólne oświadczenie OPS i OPR)

Czas dystrybucji: od 11-08-2016 do 20-06-2017

Dostawy rozpoczęte w sierpniu 2016 potrwają do końca kwietnia 2017, natomiast dystrybucja z magazynu naszego Banku potrwa do końca maja 2017.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2016: pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków) oraz działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne podopiecznych (zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w programie).

PACZKI

OPL wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL pod karą wykluczenia OPL z Programu.

POSIŁKI

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Dostępne w Podprogramie 2016 artykuły spożywcze

Artykuły spożywcze dostępne w tym Podprogramie to 16 produktów, w tym:

– artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki),

– artykuły mleczne (mleko UHT, ser dojrzewający podpuszczkowy),

– artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, fasola biała, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy),

– artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa),

– cukier,

– olej rzepakowy.

filet cukier gulasz ryz ser szynka fas grosz powid olej mleko mak koncent herbatnik

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

a. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności w Radomiu na
rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

 • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
 • warsztaty dietetyczne (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach)
 • warsztaty nie marnowania żywności ( zasady przechowywania żywności, planowanie zakupów, efektywne wykorzystanie posiadanych zapasów)

Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

– Banku Żywności w Radomiu, ul. Bolesława Limanowskiego 134, 26-600 Radom; tel. 48 384 79 06, 48 384 89 70 lub 

– Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel. 22 654-64-00 lub

– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz).